Pengarah Pusat Kualiti Universiti telah memberikan Taklimat Pengurusan Kualiti Perkhidmatan kepada pegawai yang menguruskan aspek perkhidmatan di PTJ USM. Taklimat yang diadakan pada 15 Oktober 2012 ini adalah bertujuan untuk;
1. Memberi pendedahan dan maklumat terkini kepada pentadbir/pegawai berhubung aktiviti yang melibatkan kualiti perkhidmatan universiti;
2. Menilai proses dan prosedur serta peranan PKUSM dan PTJ dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan universiti; dan
3. Mendapatkan maklum balas dan pandangan berkaitan cadangan pelaksanaan aktiviti kualiti perkhidmatan universiti.

Admission iconMode iconPotential iconDatesFees iconVisa icon

01online icon   02Status icon   03KL icon   04Plag icon   05icon workshops   06icons online   07Campusonline icon   08icons calendar